Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanan bir kurumdur.

TKDK’nın üç genel koordinatörlüğünden birisi olan Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü’ne bağlı olan Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü, TKDK’nın, kırsal kalkınma programlarını etkin, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmesinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısıyla kuruma destek sağlar. Kurumumuzun sahip olduğu bilgi varlıkları ve bu bilgileri üretme, işleme ve sunma imkânları kurumun en değerli kaynaklarıdır. TKDK’nın kurumsal amaçlarına ulaşırken bilginin bütünlük, erişilebilirlik, gizlilik ilkeleri gözetilerek bilgi teknolojilerinin etkin, etkili ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır. Gizlilik, hassas bilgilerin yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması; Bütünlük, bilginin doğru ve eksiksiz olmasının sağlanması; Erişilebilirlik, bilginin ihtiyaç duyulduğu anda kullanıcının kullanımına hazır olmasının temin edilmesidir. Bu 3 temel kavram Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)’nin temelini oluşturmaktadır.

Kurumumuz Yönetimi, TKDK Bilgi Sistemlerini kullanarak veya doğrudan kurumsal bilgiye erişen tüm personel, misafir kullanıcılar, hizmet alınan 3.taraf firmalar, kurumlar, bilgisayar donanım ve yazılımlar kapsamında, Avrupa Komisyonu ile yapılan Sektörel Anlaşma çerçevesinde ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasına karar vermiştir.

Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü kapsamında 2012 yılında kurulan ve 2013 yılında güncellenen standart ile birlikte kapsamına 42 İl Koordinatörlüğü ve Merkez Koordinatörlüklerin eklendiği Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi kurumumuzun önemli stratejik hedeflerinden birini oluşturmaktadır.

Kurumumuzda BGYS’ nin başarılı bir şekilde uygulanmasından tüm personel sorumludur. Personel, bilgi güvenliği ile ilişkili kılavuzlara, prosedürlere, standartlara ve Kurum politikalarına bağlı kalmakla yükümlüdür.

TKDK Bilgi Sistemlerini kullanarak veya doğrudan kurumsal bilgiye erişen tüm personel, misafir kullanıcılar, hizmet alınan 3.taraf firmalar, gizlilik sözleşmesinde ve kullanıcı taahhütnamesinde yer alan sorumlulukları kabul eder ve imzalar. Üst Yönetim onayıyla kurulan Bilgi Güveliği Yürütme ve Yönetim Komitesi, Bilgi Güvenliği Politikasının gözden geçirilmesinden, bilgi güvenliği tehdit unsurlarını önleyici ve düzeltici tedbirlerin alınmasından sorumludur. BSK, çalışanlara yönelik BGYS hakkında farkındalık yaratacak eğitim faaliyetlerde bulunur. Merkez ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilen BGYS Sorumluları, BGYS Yöneticisi tarafından verilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Bilgi Güvenliği Politikası ve prosedürleri yılda bir kez önemli güvenlik arızaları, yeni savunmasızlıklar, riskler, düzeltici faaliyetler, örgütsel veya teknik altyapı değişiklikleri ile ilgili kontroller, yasal değişiklikler, iç ve dış denetim bulguları dikkate alınarak yönetim gözden geçirme toplantısında gözden geçirilir ve gerekli güncellemeler yapılır.

BGYS kapsamında sözleşme ve taahhütnamelerde yer alan yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde, Bilgi Güvenliği Yürütme ve Yönetim Komitesi tarafından konu hakkında inceleme ve soruşturma yapılması için üst makama rapor sunulur. Kurallara uyulmadığı ve bilgi güvenliği ihlali gerçekleştiği takdirde kurumsal ve ulusal mevzuatın ilgili hükümlerine istinaden disiplin süreci başlatılır.

Kurum üst yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bilgi Güvenliği Politikasını ve politikaya uygunluğun önemini faydalanıcılara, hizmet sağlayıcı ve tedarikçilerin ilgili personeline duyurur. Bu taahhüdün sonucu olarak, kurum genelinde bilgi güvenliği farkındalık programları düzenler, alt yapı yatırımlarını sürdürür. Bilgi Güvenliği Politikası’nın uygulanmasının ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan eder.

Etik İlkeler

Etik Komisyon Başkan ve Üye Bilgileri

Adı Soyadı Birimi Unvanı Görevi E-Posta
Şerife KONTOĞLU Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü Genel Koordinatör Başkan serife.kontoglu@tkdk.gov.tr
Burak YILDIZ Hukuk Müşavirliği 1. Hukuk Müşaviri Üye burak.yildiz@tkdk.gov.tr
Cihan KARAHAN Tahakkuk Koordinatörlüğü Tahakkuk Koordinatörü Üye cihan.karahan@tkdk.gov.tr
İbrahim BAYRAM Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlüğü Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörü Üye ibrahim.bayram@tkdk.gov.tr
Emrah ŞENOĞLU Personel İşleri Koordinatörlüğü Personel İşleri Koordinatörü Üye emrah.senoglu@tkdk.gov.tr

Komisyonun Görevi

Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi:

  • Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
  • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
  • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
  • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
  • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
  • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
  • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
  • Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
T.C.Kimlik No:
Adı Soyadı:
Unvanı:
Birimi:
İmza:
Tarih:

1. Giriş

Veri Sorumlusu olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu için kişisel verilerin korunması, büyük hassasiyet arz etmekte olup Kurumun öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve Kurum bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; faydalanıcıların, potansiyel faydalanıcıların, çalışanların, çalışan adaylarının, ziyaretçilerin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

2. Politikanın Amacı

Bu politikanın temel amacı, Kurum tarafından hukuka uygun bir biçimde elde edilen kişisel veri işlenmesi ve korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda faydalanıcıları, potansiyel faydalanıcıları, çalışanları, çalışan adaylarını, ziyaretçileri ve üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

3. Politikanın Kapsamı

Bu Politika faydalanıcıların, potansiyel faydalanıcıların, çalışanların, çalışan adaylarının, ziyaretçilerin ve üçüncü kişilerin otomasyona tabi ya da herhangi bir veri kayıt sisteminden hukuka uygun biçimde elde edilen tüm kişisel verileri kapsar.

4. Tanımlar

Aşağıda verilen tanımlar, 6698 sayılı kanundan ve ilgili mevzuattan alınmıştır:
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. (Örneğin; Faydalanıcılar ve çalışanlar...),
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi,
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar

Kurum, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almak, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5.1. Teknik Tedbirler

Kurum tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasyon çalışmaları kapsamında tetkikler gerçekleştirilmektedir.
• Sızma (Penetrasyon) testleri ile Kurumumuz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
• Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
• Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
• Kurumun bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
• Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
• Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.
• Kurum içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
• Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
• Kurum, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
• Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
• Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
• Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır.
• Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
• Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
• Kurum internet sayfasına erişimde güvenli protokol (HTTPS) kullanılmaktadır.
• Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmaktadır. Test sonuçları kayıt altına alınmaktadır.
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

5.2. İdari Tedbirler

Kurum tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:
• Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri ve ilgili mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
• Kurum tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara, firmalara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
• Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.
• Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kurum tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
• Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmaktadır.
• Kurum içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
• Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.

6. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar

Kurum, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Kurum, Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Kurum, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir. Kurum, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kurum, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Kurum, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.
Kurum, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

6.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kurum, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Kurum, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerekleri dışında kullanmamaktadır.

6.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kurum, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

6.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kurum, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Kurum, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Kurum tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

6.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kurum, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

6.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kurum, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kurum öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kurum tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kurum, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

8.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi

Kurum ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir.

8.2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Kurum, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaz.

9. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları; Bu Hakların Kullanılması ve Değerlendirilmesi Usulü

Kurum, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Kurum, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri ifa ederek gerekli işlemleri yürütmektedir.

9.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

9.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 9.1’de sayılan haklarını ileri süremezler:
1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9.1’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:
1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri; KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili talebini, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Kuruma iletmesi gerekmektedir. Bu çerçevede kişisel veri sahibinin talebi; KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında yapılacak başvurularda, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için kimlik bilgileri ve kullanmak istenilen haklara yönelik açıklamalar ile birlikte KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkın kullanımına ilişkin olduğu da belirtilerek aşağıdaki Kurum adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletilebilir.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Hilal Mahallesi Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/ANKARA

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

9.4. Başvurulara Cevap Verme

9.4.1. Kurumun Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibi, bu bölümün 9.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Kuruma iletmesi durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurum tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

9.4.2. Kurumun Başvuru Yapan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

Kurum başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Kurum kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

9.4.3. Kurumun, Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Kurum aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:
1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

10. Diğer Hükümler

Bu politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika zaman içerisinde değişen durum ve ihtiyaçlar kapsamında güncellenebilecektir. Bu politikaya ilişkin her türlü soru kvkk@tkdk.gov.tr adresine iletilebilecektir.