Başkanlık

DR. AHMET ANTALYALI / Kurum Başkanı

DR. AHMET ANTALYALI
1979 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta’da tamamladı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni bölümünde doktora çalışmalarını yürüttü. 2004 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2007 yılında “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Hayvan Refahı Uygulamaları” adlı uzmanlık tezi ile Avrupa Birliği Uzmanı oldu. 2007 – 2012 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Merkezi Finans ve İhale Biriminde (CFCU) İhale Yöneticisi olarak çalıştı. Yaklaşık 200 milyon € tutarındaki 15 ayrı projenin ihalesinin yapılmasında aktif rol aldı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni bölümünde doktorasını tamamladı. 2012 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında, Stratejik Yönetim Daire Başkanı olarak atandı. Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek üzere Stratejik Plan Çalışmaları, Performans Programı Çalışmaları, Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi Çalışmaları gibi birçok konuda çalışmalar gerçekleştirdi. 2015 yılında ayrıca, TKDK bünyesinde faaliyet gösteren Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu asil üyesi olarak görev yaptı. 27 Şubat 2016 tarihinde Kurum Başkanı olarak atanan Dr. Ahmet Abdullah ANTALYALI İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurumun en üst amiri olan Başkan, Kurumun icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana karşı sorumlu olup, aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

  • Kurumu Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetir.
  • Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturur, performans ölçütleri belirler, Kurumun çalışma programını ve bütçesini hazırlar, gerekli yasal ve idarî düzenleme çalışmalarını yapar. Belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir.
  • Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, Kurumun yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir, yönetimin geliştirilmesini sağlar.
  • Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
  • Program kapsamında desteklenecek proje ve faaliyetleri onaylanmak üzere Komisyona sunar, desteklenecek kişi ve kuruluşlarla sözleşme imzalar, bunlara ödeme yapılmasına onay verir. Sözleşmede yapılacak değişiklikleri ve sözleşmelerin sonlandırılmasını onaylar.
  • İhtiyaç duyulan bilgi, belge ve raporların hazırlanmasını sağlar, bunları yetkili kurum ve makamlara sunar.