Birimler

PROJE HİZMETLERİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 • Proje Yönetimi Koordinatörlüğü

  • Programla ilgili duyuru ve tanıtımları yapmak.
  • Başvuru kılavuzlarını, başvuru formlarını ve gerekli diğer dokümanları hazırlamak, faydalanıcılara yönelik tanıtım, bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.
  • Başvuruları kabul etmek, proje ve faaliyetlerin belirlenen uygunluk kriterleri çerçevesinde ön incelemelerini yapmak, yaptırmak, desteklenecek proje ve faaliyetlerin seçimini yapmak üzere Komisyona sunmak.
  • Desteklenmesi uygun görülen kişi ve kuruluşlarla yapılması öngörülen sözleşmeleri hazırlamak.
  • Uygun bulunmayan başvurulara gerekçeli cevap vermek.
  • Desteklenen proje ve faaliyetlerle ilgili ihale işlemlerini yürütmek.
  • Proje başvuruları ile ilgili detaylı raporlar hazırlamak ve bunları ilgili yerlere sunmak.
  • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlüğü

  • Uygulanan ve tamamlanmış proje ve faaliyetlerin yerinde kontrollerini yapmak, yaptırmak, gerçekleşmelerini izlemek, bunlarla ilgili rapor ve öneriler hazırlamak.
  • Proje ve faaliyet uygulamalarını sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda kontrol etmek ve gerektiğinde sözleşmelerde değişiklik yapılmasını veya sözleşmelerin sona erdirilmesini Başkana teklif etmek.
  • Projeler çerçevesinde yapılacak satın almaları ve diğer ihale süreçlerini kontrol etmek ve uygulamada muhtemel darboğaz, hata ve suiistimalleri önleyici tedbirleri almak.
  • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

FİNANSMAN GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 • Ödeme Koordinatörlüğü

  • Uygun bulunan ödemelerin faydalanıcıların hesabına aktarılmasını sağlamak.
  • Ödeme ile ilgili bilgileri ilgili birimlere vermek.
  • Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile ulusal katkının ilgili kurumlar aracılığıyla teminine yönelik işlemleri yapmak.
  • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Tahakkuk Koordinatörlüğü

  • Ödeme talepleri ile ilgili bilgi ve belgelerin sözleşmede ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygunluğunu incelemek.
  • Ödeme miktarlarına esas teşkil edecek belgeleri düzenlemek ve ödemelere izin vermek.
  • Ödeme öncesi yerinde kontrolleri yapmak.
  • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Muhasebe Koordinatörlüğü

  • Uygulamayla ilgili muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek.
  • Yapılan sözleşmelerde Kurum adına doğan yükümlülükleri ve gerçekleştirilen ödemeleri veri tabanına kayıt etmek.
  • Ödemelere ilişkin kayıtların üçer aylık ve yıllık raporları hazırlamak, ilgili birimlere iletmek.
  • Ödemelerle ilgili hesap ve belgeleri iç ve dış denetime hazır bulundurmak.
  • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Hukuk Müşavirliği

 • 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İç Denetim Koordinatörlüğü

 • Kurumun iç denetimini ulusal ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirmek.
 • Kurumun iç kontrol sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Hesap ve işlemlerin doğru, tam ve zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
 • Kurumun işlemlerinin mali anlaşmalar ve programlara uygunluğunu kontrol etmek ve raporlamak.
 • Başkan tarafından denetimle ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 • Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü

  • Kurumun bilgi işlem sistemlerini kurmak, ihtiyaç duyulan veri tabanlarını oluşturmak, güvenliğini sağlamak ve geliştirmek.
  • Faaliyet ve projelerle ilgili kayıtların elektronik ortamda saklanmasını sağlamak.
  • İlgili birimler ve diğer veri kaynakları arasında bilgi alış verişini sağlamak.
  • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Personel İşleri Koordinatörlüğü

  • Kurumun insan kaynakları politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve Başkana tekliflerde bulunmak.
  • Kurum personelinin atama, istihdam, eğitim, nakil, sicil, terfi, görevlendirme, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
  • Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet satın alma, kiralama, bakım, onarım, temizlik, araç gereç malzeme temini, aydınlatma, ısıtma, su, haberleşme, sağlık ve benzeri her türlü, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.
  • Genel evrak, arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
  • Kurum personelinin yurt içi ve yurt dışında yapacağı çalışmaları organize etmek.
  • Kurumun basın, yayın ve halkla ilişkiler görevlerini yürütmek.
  • Kurumda sivil savunma ile ilgili hizmetleri yürütmek.
  • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.