Başkanlık

DR. AHMET ABDULLAH ANTALYALI

DR. AHMET ABDULLAH ANTALYALI / Başkan V.

1979 Elazığ doğumlu Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı, ilköğretim ve liseyi Isparta’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. 2004’te Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. 2007’de uzmanlık tezi “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Hayvan Refahı Uygulamaları” ile Avrupa Birliği Uzmanı oldu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni bölümündeki doktorasını 2008’de tamamladı. 2007’den 2012 yılı sonuna kadar Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Merkezi Finans ve İhale Biriminde (CFCU) İhale Yöneticisi olarak çalıştı. 2012 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda, Stratejik Yönetim Daire Başkanı olarak çalışmaya başladı. 2015’te, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu asil üyeliği görevinde bulundu. 2016-2018 yılları arasında TKDK Başkanlığı’nı yürüttü. 2023 Temmuz ayından itibaren Kurumumuzun Başkanlık görevini yeniden üstlendi. Evli ve 2 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurumun en üst amiri olan Başkan, Kurumun icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana karşı sorumlu olup, aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

  • Kurumu Anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, Cumhurbaşkanınca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetir.
  • Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve strateji hazırlık çalışmalarını yapar, bunlara uygun olarak performans ölçütleri belirler, Kurumun çalışma programını ve bütçesini hazırlar, gerekli yasal ve idarî düzenleme çalışmalarını yapar. Cumhurbaşkanınca belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir.
  • Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, Kurumun yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir, yönetimin geliştirilmesini sağlar.
  • Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
  • Program kapsamında desteklenecek proje ve faaliyetleri onaylanmak üzere Komisyona sunar, desteklenecek kişi ve kuruluşlarla sözleşme imzalar, bunlara ödeme yapılmasına onay verir. Sözleşmede yapılacak değişiklikleri ve sözleşmelerin sonlandırılmasını onaylar.
  • İhtiyaç duyulan bilgi, belge ve raporların hazırlanmasını sağlar, bunları yetkili kurum ve makamlara sunar.