Personel Yönetmeliği

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ
 
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/3/2008   No : 2008/13451
Dayandığı Kanunun Tarihi : 4/5/2007   No : 5648
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/4/2008   No : 26849
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5   Cilt : 47
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilecek personele ve insan kaynakları planlamasına ilişkin hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2
– (1) Bu Yönetmelik, Kurumda çalışacak personelin hizmete alınma, görevlendirme, görevde yükselme ve görevden alınma şekilleri, unvan, çalışma usul ve esasları, sayıları ile sözleşme esasları, hak, ödev ve sorumlulukları, nitelikleri, yetiştirilmeleri, (…) (1) disiplin, ücret, emeklilik ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. (1)
Dayanak
MADDE 3
– (1) Bu Yönetmelik, 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını,
b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
c) Başkan: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanını,
ç) (Mülga: 2/5/2012-2012/3189 K.)
d) Denetçi: İç Denetim Koordinatörlüğünde görev yapan denetçileri,
e) Destek personeli: Kurumun sekreterlik, arşiv, idarî, malî ve personele ilişkin işlemlerini yürütecek yardımcı personeli,
f) Genel koordinatör: Kurumda bulunan her bir genel koordinatörlüğün başındaki yöneticiyi,
g) İl koordinatörü: Kurumda her bir il koordinatörlüğünün başında bulunan yöneticiyi,

(1) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan "sicil," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
ğ) Kanun: 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,
h) Koordinatör: Kurumda bulunan her bir koordinatörlüğün başındaki yöneticiyi,
ı) Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu,
i) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,
j) Dil belgesi: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarına ilişkin belgeyi,
k) Sözleşme: Kurum ile personel arasında bir mali yıl itibariyle, hizmet akdi ile çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanlarla ise kısmi zamanlı olarak yapılacak hizmet sözleşmesini,
l) Uzman: Kurumda hizmet sözleşmesiyle çalışan uzmanları,
m) Kısmi zamanlı olarak istihdam edilen uzmanlar: Kanunun 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre istisna veya hizmet akdi ile istihdam edilen yerli veya yabancı uzmanları,
n) Yarışma sınavı: Kurumda istihdam edilecek uzman, denetçi, mütercim ve destek hizmetleri personelinin seçimine ilişkin Kurumca yapılacak sınavı, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulaması
İnsan kaynakları politikasının amacı ve tespiti
MADDE 5
– (1) İnsan kaynakları politikasının amacı, Kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, görevin gerektirdiği niteliklere sahip tecrübeli personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
(2) İnsan kaynakları politikası Kurum tarafından belirlenir. Bu politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında uyulacak ilkeler şunlardır:
a) İstihdam edilecek personelin seçiminde, Kurumun çalışma usul ve esaslarına ilişkin ilkelerini dikkate almak.
b) İstihdam edilecek personelin seçiminde, personelin görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisi ve tecrübeye sahip olmasına dikkat etmek.
c) Kurumun ve personelin başarısını ve gelişimini teşvik etmek.
ç) Personelin sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve gözetmek.
d) İnsan kaynakları politikasının oluşturulması ve uygulanması sürecine personelin katılımını sağlamak, personelin düşünce, görüş ve önerilerini dikkate almak.
(3) İnsan kaynakları politikasının uygulanmasından Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü sorumludur. Genel Koordinatör her yıl Aralık ayında bir rapor hazırlayarak Başkana sunar. Bu raporda, insan kaynakları politikasının uygulanmasına dair bilgiler, uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ve insan kaynakları politikasının geliştirilmesine yönelik genel öneriler yer alır.
İnsan kaynakları ihtiyacının planlanması
MADDE 6
– (1) Kurumun insan kaynakları ihtiyacının planlanması, Kurumun görevleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak personeli belirlemek amacıyla yapılır. Bu planlar, personel istihdamını etkileyecek teknolojik yenilikler, insan kaynağındaki niteliksel gelişmeler, yasal düzenlemeler ve bütçe imkanları dikkate alınmak suretiyle hazırlanır.
(2) Kurumun insan kaynakları planlaması yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) İş analizleri.
b) Personelin Kurumdaki iş analizine dayalı görev tanımları.
c) Kurumun birimler itibariyle pozisyon planlaması ve ihtiyaç analizleri ile personel ihtiyacı.
ç) Personele verilecek Kurum içi ve Kurum dışı her türlü eğitim programları.
d) Başkan tarafından onaylanan iç denetim eğitim programı.
(3) İnsan kaynaklarının planlamasında; hizmetin sürekli, etkin, verimli, kaliteli ve uygun sayıda personel eliyle yürütülmesinin sağlanmasına özen gösterilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İstihdam
İstihdam usulleri
MADDE 7
– (1) Kurum pozisyonlarında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel, girecekleri yarışma sınavı sonucuna göre ve kurumlarının muvafakati ile uzman, denetçi, mütercim ve destek personeli olarak istihdam edilebilirler.
(2) Kurum pozisyonlarında, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda daha önce görev yapmış personel ile kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak olanlardan KPSS belgesi bulunanlar; girecekleri yarışma sınavında başarılı olmaları kaydıyla uzman, denetçi, mütercim ve destek personeli olarak istihdam edilebilirler
(3) Başkan, genel koordinatör, koordinatör, danışman, birinci hukuk müşaviri ve il koordinatörleri ve kısmi zamanlı olarak istihdam edilen uzmanlar yarışma sınavına tabi tutulmaksızın ve KPSS belgesi aranmaksızın, Kanunda belirtilen şartlarla istihdam edilebilirler. (1)
Sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve sayıları
MADDE 8
– (1) Kurumun merkez teşkilatı sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve sayıları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(2) İl koordinatörlüklerinde çalışacak personel sayısı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşleri üzerine Bakanlıkça belirlenir.
İstihdam edilecek personelde aranacak genel şartlar
MADDE 9
– (1) Kurumda istihdam edilecek personelin;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(1) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hukuk müşaviri” ibaresi “birinci hukuk müşaviri” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
ç) Askerlik durumu itibariyle;
1) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
2) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
3) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekir.
Boş pozisyonların duyurulması
MADDE 10
– (1) Kurumda boş pozisyonların unvanları, sayıları, öğrenim dalları ve bulunduğu yerler, alınacak personelde aranan şartlar, istihdam edilecek pozisyonlara göre istenecek en az KPSS puanı ve puan türü anılan pozisyonlar için başvuru mercii, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, yarışma sınavının şekli, içeriği, yeri ve zamanı ile gerekli görülen diğer hususlar, Kurumca karara bağlanarak başvuru tarihinden en az on gün önce ulusal bir gazete ile Kurumun internet sitesinde ilan edilir. (1)
(2) İlanda belirtilen KPSS puanı esas alınmak şartıyla, yapılacak sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların beş katına kadar kişi yarışma sınavına alınabilir. KPSS puanları eşit olması halinde yabancı dil notu, yabancı dil notunun da eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır.
(3) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre istihdam sağlanması için duyurulan boş pozisyonlara başvuru yapanlardan ilanda belirlenen kriterleri taşıyanlar yarışma sınavına alınır.
İstenilen belgeler ve başvuru
MADDE 11
– (1) 7 nci maddeye göre istihdam edilmek üzere duyurulan pozisyonlara başvuran adaylardan, başvuru esnasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti.
b) Dört adet vesikalık fotoğraf.
c) Başvurulan pozisyon ve istihdam şekline göre, KPSS ve/veya dil belgesinin aslı veya tasdikli sureti.
ç) (Değişik:17/2/2012-2012/2864 K.) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı.
d) Özgeçmiş.
e) Kurum tarafından istenebilecek diğer belgeler.
(2) Yukarıda sayılan belgelerin Kuruma en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin, aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumca tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Başkan tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyonca itiraz tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla onbeş güne kadar uzatılabilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1)
Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri Kurumun ilan panosunda ve internet sitesinde, son başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde ilan edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur

(1) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yirmi gün” ibaresi “on gün” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Sınav Kurulu
MADDE 13
– (1) Sınav Kurulu, Başkanın başkanlığında, üç genel koordinatör ve Birinci Hukuk Müşavirinden oluşur. Denetçiler için yapılan sınavın sınav kurulunda İç Denetim Koordinatörü de yer alır. Kurulun toplantı yeter sayısı dörttür. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde Başkanın kararı yönünde karar verilmiş sayılır. Kurulun sekretaryasını Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü yapar. (1)
Yarışma sınavı
MADDE 14
– (1) Yarışma sınavı Kurum tarafından yapılır. Yarışma sınavı ilanda belirtilmek koşuluyla; yazılı ya da yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. (2)
(2) İsimleri sınava katılacaklar listesinde ilan edilenler sınava alınırlar.
(3) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ilan edilir.
(4) Yapılacak yarışma sınavından en az yetmiş puan ve üzerinde not alınması şarttır. Sınav Kurulu, yazılı sınavdan başarılı olanları sözlü sınava çağırır.
(5) Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; her adaya adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.
Değerlendirme ve sonuçların duyurulması
MADDE 15
– (1) Sözlü sınavda Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması alınır. Yazılı sınav yapılmış ise her iki sınavın aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden asgari yetmiş puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
(2) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda, asıl adaylardan süresi içinde göreve başlamayan veya istihdam edilmeden önce gerekli şartları taşımadıkları anlaşılanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
(3) Sınav Kurulu yapmış olduğu değerlendirmelerin sonucunu üç gün içinde Kurumun İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğüne iletir.
(4) Sınav sonuçları, Kurumun Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü tarafından, Sınav Kurulunca sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

(1) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Hukuk Müşavirinden” ibaresi “Birinci Hukuk Müşavirinden” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü olarak” ibaresi “yazılı ya da yazılı ve sözlü olarak” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Kazanan personele tebligat
MADDE 16
– (1) Sınavda başarılı olanların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır.
(2) Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekir.
(3) Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.
(4) Sınav sonucunun Kurumun internet adresinde ilan edilmesinden itibaren yirmi gün içerisinde Kuruma başvurmayanlar bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
Personelin göreve başlatılması
MADDE 17
– (1) Atama onayları kendilerine tebliğ edilen personelden aynı yerde ikamet edenler tebliğ gününü takip eden en geç iki iş günü, başka bir yerde ikamet edenler ise on beş gün içinde göreve başlarlar. Bu süreler içinde belgeye dayanan bir mücbir sebep olmaksızın göreve başlamayanların atama onayları iptal edilir. Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya Kurumda çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılan adayın atama onayı iptal edilip sözleşmesi feshedilir. Yanlış beyanda bulunan, sınavda hile yapan veya sahte belge ibraz edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
(2) Kurumun internet sitesinde sınavı kazananların açıklanmasından itibaren belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali üç ayı aşamaz.
Sözleşme usul ve esasları
MADDE 18
– (1) Genel koordinatör, Birinici Hukuk Müşaviri, koordinatör, il koordinatörü, uzman, denetçi, (…) (1) mütercim ve destek personeli ile sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede, sözleşme yapan tarafların isim ve unvanları, sözleşmenin başlangıç tarihi, her ay için ödenecek aylık ve diğer ödemeler, işe alınan personelin görev tanımı, görev yapacağı birim ve unvanı, sosyal güvenlik ve çalışma şartları ve çalışma ortamı açısından tabi olacağı kanun ve yönetmelikler, sözleşmenin fesih şartları ile Kurumun sözleşmede bulunmasını uygun gördüğü diğer hususlar yer alır.
(2) Gerekli görüldüğü hallerde, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yerli ve yabancı uzmanlarla istisna veya hizmet akdi ile kısmi zamanlı sözleşme yapılır. Bu sözleşmede, sözleşme yapan tarafların isim ve unvanları, sözleşme ve işin başlangıç ve bitiş tarihi, her ay için ödenecek brüt aylık ve diğer ödemeler, işe alınan personelin görev tanımı, sosyal güvenlik ve çalışma şartları ve çalışma ortamı açısından tabi olacağı kanun ve yönetmelikler, sözleşmenin fesih şartları ile Kurumun sözleşmede bulunmasını uygun gördüğü diğer hususlar yer alır.
Atamalar ve özel şartlar (2)
MADDE 19
– (1) Kanunda belirtilen şartları taşımak koşuluyla, Başkan Bakanın önerisi üzerine müşterek kararla, genel koordinatör, Birinci Hukuk Müşaviri, koordinatör, il koordinatörleri, uzman ve denetçiler Başkanın teklifi üzerine Bakan onayıyla, bunların dışında kalan personel ise Başkan tarafından atanır.
(2) Birinci Hukuk Müşavirinin avukatlık stajını yapmış olması şartı aranır.
(3) (Değişik:17/2/2012-2012/2864 K.) Denetçi olarak istihdam edileceklerden ülke genelinde görev yapabileceklerine dair sağlık beyanı istenir.

(1) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Hukuk Müşaviri” ibaresi “Birinci Hukuk Müşaviri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “danışman,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Hukuk Müşaviri” ibaresi “Birinci Hukuk Müşaviri”, “, denetçi ve danışmanlar” ibaresi “ve denetçiler” ve ikinci fıkrasında yer alan “Hukuk Müşavirinin” ibaresi “Birinci Hukuk Müşavirinin” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(4) Destek personelinin en az lise veya dengi okul mezunu olması şartı aranır.
Yerli ve yabancı uzmanların kısmi zamanlı olarak istihdam edilmesi
MADDE 20
– (1) Kurum, desteklenecek proje ve faaliyetler konusunda proje başvurularının değerlendirilerek analizlerinin yapılması, ihale ve uygulamalar ile izleme, değerlendirme, duyuru ve tanıtımların yapılması, faydalanıcılara yönelik eğitim ve danışmanlık ile benzeri özellikli işler için hizmet verilmesi amacıyla; özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırabilir. Bu uzmanlar sınava tabi tutulmaksızın Kurumun merkezinde veya il koordinatörlüklerinde istihdam edilirler. Bunların görevlendirilmesinde; hizmet verecekleri konularda asgari üç yıllık iş tecrübesine sahip bulunması, kırsal kalkınma veya Kurumun faaliyetleri konusundaki eğitimlere katılmış veya bu konularda eğitici formasyonuna sahip olması kıstas olarak alınır.
Sözleşmenin feshi ve sona ermesi (1)
MADDE 21
– (1) Sözleşme, aşağıdaki hallerde feshedilir:
a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz beş gün veya bir yıl içerisinde toplam on gün göreve gelmemek.
b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması.
c) Görev ya da görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak.
ç) Kanun, yönetmelik ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak.
d) Performans değerlendirmelerinde birbirini izleyen iki yıl elli dokuz veya aşağıda puan almak.
(2) İstek, yaş haddi, malullük, performans değerlendirmesi veya disiplin sebeplerinden biriyle emekliye ayrılma, sözleşmenin süresinin bitmesi veya personelin çekilme isteğinin kabulü hallerinde sözleşme sona erer.
(3) Personelin sözleşmesi, sözleşmenin sona ermesinden itibaren Başkanın onayı ile sınavsız olarak yenilenebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Statüsü, Yetiştirilmesi ile Sosyal ve Mali Hakları
Personelin statüsü
MADDE 22
– (1) Kurumda istihdam edilecek personel sözleşme hükümlerine tabidir.
(2) Kurum personeli, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve söz konusu Kanunun öngördüğü yönetmelikler ile sağlanan sosyal güvenliğe ilişkin her türlü haktan yararlanır.
Personelin görev ve sorumlulukları
MADDE 23
– (1) Kurumda çalışan tüm personelin görev ve sorumlulukları Kurum tarafından hazırlanan görev tanımları ile belirlenir.
Çalışma saatleri
MADDE 24
– (1) Çalışma saatleri, Bakanlar Kurulunca Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile aynıdır. Ancak, ilgili personel kendisine verilen görevleri çalışma saatleri ile bağlı olmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.
İzinler
MADDE 25
– (1) Kurum personeli, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde yer alan izin haklarından yararlanır.

(1) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Sicil” ibaresi “Performans” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “veya sicil” ibaresi “, performans değerlendirmesi veya disiplin” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Eğitim ve eğitim planı
MADDE 26
– (1) Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik eğitim politikasına ilişkin düzenlemeler, ilgili birim tarafından tespit edilir. Belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri ve mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ile olanaklar göz önünde bulundurulmak suretiyle Kurum personelinin mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla merkez ve il koordinatörlükleri için kısa, orta ve uzun vadeli eğitim planları yapılır ve uygulanması sağlanır.
(2) Kurum personelinin eğitimi, Başkanın uygun gördüğü zaman ve sürelerde gerçekleştirilir.
Aylık ücret
MADDE 27
– (1) (Değişik: 2/5/2012-2012/3189 K.) Sözleşmeli personele verilecek her türlü ödemeler dâhil net ücretler; Başkana Başbakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür, genel koordinatörler, iç denetim koordinatörü ve birinci hukuk müşavirine Başbakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür yardımcısı, koordinatör ve il koordinatörlerine Başbakanlık merkez teşkilâtında görev yapan daire başkanları, uzman, mütercim ve denetçilere Başbakanlık uzmanları, diğer görevlilere ise Başbakanlık merkez teşkilâtındaki benzer unvanlar ile görev yapan personel için öngörülmüş bulunan ücretleri aşmamak kaydıyla Bakan tarafından belirlenir.
(2) 20 nci maddede belirtilen amaçlarla istihdam edilen danışman ile kısmi zamanlı olarak istihdam edilen uzmanlara; Kurumda çalıştırılacak uzmanların mali haklarını aşmamak üzere, Bakan tarafından belirlenen ücret ödenir. Bu personelin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli belirlenen ücretin çalıştığı süreye orantısı alınmak suretiyle ödenir.
(3) Personel ücrete göreve başladığı günden itibaren hak kazanır. Ödenecek ücretler her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir. Bu ücretlerden, ölüm, emekliye ayrılma, görev başında malullük hariç, diğer ayrılmalarda artan hizmet sürelerine tekabül eden ücretler gün hesabıyla tespit edilerek geri alınır.
Geçici görev yolluğu
MADDE 28
– (1) Geçici görevle görevlendirilecek personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre aylık kadro dereceleri 4 üncü dereceden daha yüksek memurlar ve hizmetliler için belirlenen, Denetçi olarak görev yapan personele ise aynı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) bendinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma göreviyle görevlendirilen memurlar için belirlenen gündelikler üzerinden harcırah ödenir.
(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Personelin Yükümlülükleri ile Disiplin İşlemleri (1)
Personelin yükümlülükleri
MADDE 29
– (1) Kurum personelinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Personel, Anayasaya ve kanunlara sadakatle bağlı kalmak ve uygulamak zorundadır.
b) Personel, siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz. Anayasaya ve kanunlara aykırı olan, ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz.

(1) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu bölüm başlığı “Personelin Yükümlülükleri ile Sicil ve Disiplin İşlemleri”iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
c) Personel, amiri olduğu birimlerde kanun, tüzük, yönetmelik ve görev tanımlarında belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük, yönetmelik ve görev tanımlarında belirtilen esaslar içinde kullanır.
ç) Personel, görevi ile ilgili Türk ve Avrupa Birliği mevzuatını bilmek ve değişiklikleri izlemekle sorumlu, Kurum tarafından uygun görülen bilgilendirme ve yeniliklere yönelik kurs, seminer ve konferans gibi çalışmalara katılmakla yükümlüdür.
d) Personel, kanun, tüzük, yönetmelik ve görev tanımlarında belirlenen esaslara uymakla yükümlü ve görevlerinin dikkat ve itina ile tam ve zamanında yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur. Personel amirinden aldığı Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve kendi görev tanımlarına aykırı emirleri yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir talimatında ısrar eder ve talimatını yazılı olarak yenilerse, personel konusu suç teşkil etmemek koşuluyla talimatın gereklerini yerine getirmeye zorunludur. Bu durumda talimatın yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk, talimatı verene aittir. Konusu suç teşkil eden talimatı yerine getiren personel sorumluluktan kurtulamaz.
e) Personel, kendisine teslim edilen Kurum malını korumak ve her zaman hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak, göreviyle ilgili belge, araç ve gereçleri yetki verilen yerler dışına çıkarmamak ve özel işlerinde kullanmamak, görevi gereği kendisine teslim edilen belge, araç ve gereçleri görevi sona erdiği zaman geri vermek zorundadır. Bu zorunluluk personelin mirasçılarına da şamildir. Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.
f) Personel, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa uymak zorundadır.
g) Personel, görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremez. Bu konuda gerekli bilgi ancak Başkanın yetkili kılacağı görevliler tarafından verilebilir.
ğ) Personel, başvuru ve şikayetlerini yazılı olarak üstleri aracılığıyla Başkana iletebilir. Başvuru ve şikayetler, en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Başvuru ve şikayetler incelenerek, sonuçları en kısa zamanda ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Ancak personel, toplu olarak söz ve yazı ile müracaat ve şikayette bulunamaz.
h) Personel, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyemez ve görevi sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul edemez veya iş sahiplerinden borç para isteyemez ve alamaz, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya Kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten menfaat sağlayamaz. ı) Personel, görevleriyle ilgili gizli bilgileri görevinden ayrılmış bile olsa, Başkanın yazılı izni olmadıkça açıklayamaz.
i) Personel, kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kurum aleyhine açılan davalar nedeniyle kendisine rücu edilen zararları ödemek zorundadır.
j) Personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde yer alan hükümlere uymakla yükümlüdür.
Performans, özlük dosyası ve disiplin (1)
MADDE 30 – (1) (Değişik: 2/5/2012-2012/3189 K.)
Personel hakkında performans değerlendirmesi yapılır ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun özlük dosyası ve disiplin hükümleri kıyasen uygulanır.
(2) Aylıktan kesme cezası sözleşmeli personelin brüt ücretinin otuzda biri ila sekizde biri arasında kesinti yapılması, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesinde esas alınan kıdem süresinde indirim yapılması, Devlet memurluluğundan çıkarma cezası ise sözleşmenin feshedilmesi suretiyle uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 31
– (1) Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32
– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle, bu madde başlığı “Sicil ve disiplin”iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 
 
 
(I) SAYILI CETVEL
(Değişik: 2/5/2012-2012/3189 K.)
MERKEZ TEŞKİLATINDAKİ PERSONELİN POZİSYON UNVANI VE SAYILARI
Personel Ünvanı Sayı
Başkan 1
Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü 1
Finansman Genel Koordinatörü 1
Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü 1
Birinci Hukuk Müşaviri 1
Proje Yönetimi Koordinatörü 1
Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörü 1
Tahakkuk Koordinatörü 1
Ödeme Koordinatörü 1
Muhasebe Koordinatörü 1
İç Denetim Koordinatörü 1
Bilgi Sistemleri Koordinatörü 1
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörü 1
Uzman 116
Denetçi 20
Mütercim 1
Destek Personeli 30
Toplam 180
17/3/2008 TARİHLİ VE 2008/13451 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Tarihi Numarası Değişen Maddeler Yürürlüğe Giriş Tarihi
17/2/201212 2012/2864 11, 19 3/4/2012
2/5/2012 2012/3189 2, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 27, Beşinci Bölüm Başlığı, 30 ve (I) sayılı Cetvel. 23/6/2012


03.04.2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.06.2012 tarihli ve 28323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik